top of page

ARQUITECTURA

L'arquitectura és l'art i la ciència de dissenyar i construir edificis i altres estructures físiques. Aquesta disciplina es basa en la combinació de coneixements tècnics, artístics i culturals per a crear espais funcionals i atractius per als seus usuaris.

L'arquitectura implica la creació de projectes que tenen en compte les necessitats i les demandes dels seus clients, així com les normatives i les lleis vigents en la construcció. A més, també és important que els projectes arquitectònics siguin sostenibles, eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient.

 

Els arquitectes treballen en col·laboració amb altres professionals com enginyers, constructors, dissenyadors d'interiors i paisatgistes per a dur a terme els projectes arquitectònics. El procés de disseny i construcció d'un edifici o estructura pot ser molt complex i implicar diferents etapes com la concepció de la idea inicial, la realització de dibuixos i models, la selecció de materials i la supervisió de la construcció en si.

 

L'arquitectura té un paper important en la societat, ja que els edificis i les estructures que els arquitectes dissenyen i construeixen influeixen en la manera en què les persones viuen, treballen i interactuen amb el seu entorn.

Aquest es el nostre catàleg de serveis:

PROJECTES D'ARQUITECTURA

L'empresa es dedica a la realització completa de projectes d'edificació, des dels estudis previs fins al projecte executiu, passant per l'avantprojecte i el projecte administratiu. A més, ofereix la tramitació completa del projecte davant de l'administració. També s'encarrega de fer els estats d'amidaments i els processos de licitació de projectes per garantir que el projecte no tingui desviacions econòmiques. La direcció d'obra es fa amb un seguiment econòmic exhaustiu i es donen certificats de finalització d'obra, així com la revisió de les certificacions de l'obra executada. En resum, l'empresa ofereix un servei complet en l'àmbit de l'edificació, assegurant la qualitat i la viabilitat econòmica del projecte.

REHABILITACIÓ

Fem projectes de rehabilitació d'habitatges i edificis per adaptar-los a les necessitats actuals de confort i funcionalitat, ja sigui amb reformes integrals o parcials. És un bon moment per realitzar aquestes obres, ja que es poden aprofitar les ajudes del programa de rehabilitació d'habitatges del govern d'Andorra, que pot subvencionar fins al 30% del cost de l'obra i obtenir un préstec preferent.

BORDES TRADICIONALS

Realització de Bordes tradicionals, en sol urbanitzable, sense necesitat de realitzar pla parcial. Arquitectura tradicional andorrana.

ESTACIONS DE SERVEI

Tenim experiència en instal·lacions de benzineres, i tots els seus serveis complementaris; botiga expres, rentadors, naus de canvis de rodes.

AIXECAMENT DE PLÀNOLS

Aixecament de plànols d'edificacions existents. Plantes, alçats i seccions. Per a disposar de plànols d'edificacions antigues, de cara a una futura reforma o amb altres finalitats. Lliurament al client en format digital i en paper.

LOCALS COMERCIALS

Projectes de locals comercials. Tancaments exteriors i resolució d'accessos. Disseny del interior del local

DIVISIONS HORITZONTALS

Realització de la documentació tècnica necessària per a la realització de la Divisió Horitzontal de immobles antics, per tal d'adaptar-los a la Llei de la Propietat Horitzontal d'Andorra. Aixecament de plànols, Càlcul de coeficients de participació, preparació de la documentació gràfica necessària per presentar al Notari.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Millora de la imatge exterior de edificis antics aconseguint també una millora de l'aillament tèrmic de la envolvent de l'edifici, millorant el seva eficiència energètica i reduínt, per tant, el seu consum d'energia.

 

Millorarem l'arquitectura d'Andorra tot millorant el comportament energètic del parc immobiliari.

NAUS INDUSTRIALS

Edificis industrials habitualment amb estructura prefabricada de formigó. Rapidesa i economia en l'execució. 

bottom of page