top of page

URBANISME

L'urbanisme és la disciplina que s'encarrega de l'estudi i la planificació dels espais urbans, és a dir, dels conjunts de construccions, edificis i infraestructures que conformen el territori. L'objectiu de l'urbanisme és ordenar i gestionar el creixement i el desenvolupament del territori per aconseguir un entorn urbà funcional, sostenible i agradable per als seus habitants.

Per això, l'urbanisme s'ocupa de diferents aspectes com la definició de les zones d'ús del sòl (habitatge, equipaments, zones verdes, etc.), la planificació dels accessos i les infraestructures viàries, la protecció del patrimoni cultural i històric, la gestió dels serveis públics (aigua, energia, transport, etc.) i la promoció de polítiques urbanes que promoguin la convivència, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.

L'urbanisme és una disciplina multidisciplinària que involucra diferents professionals com arquitectes, enginyers, geògrafs, sociòlegs, ecòlegs, entre d'altres, per a poder abordar tots els aspectes necessaris per a la planificació i gestió del territori.

Aquest es el nostre catàleg de serveis:

PLANS PARCIALS

Realització i tramitació de plans parcials, per convertir sols urbanitzables, en sols urbans consolidats. Planejament i projecte de reparcel·lació. Avantprojectes d'urbanització de cara a l'aprovació del pla parcial.

Realitzem la demanda i tramitació de tota la documentació complementària, com poden ser topogràfics, estudi geològic-geotènic, estudi de riscos naturals, estudis d'impacte ambiental... 

REPARCEL·LACIONS

Projectes de reparcel·lació, tant per parcel·les existents en Sols urbans consolidats, com reparcel·lacions per a la realització de Plans Parcials.

Preparació de la documentació notarial necessària per a escripturar les noves parcel·les.

URBANITZACIÓ

Realització de projectes administratius, executius i direcció d'obra de urbanitzacions. Tant en reformes de carrers existents, com en la creació de carrers nous.

MODIFICACIONS DE TERRENY

Projectes de modificacions de finques. Excavacions i/o reomplerts de terres. Murs de contenció, murs d'escollera. Projecte administratiu, executiu i direcció d'obra.

Demanda i tramitació de tota la documentació complementària.

bottom of page