top of page

Edifici de Serveis a Santa Coloma

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2019
 

3r premi del Concurs de idees.

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

PROJECTE: BASE CONCEPTUAL

La base conceptual cerca la millor idea i qualitat del projecte possible dins de les sol·licitada i condicionants del projecte de l’edifici de serveis proposat.

La idea del projecte es fonamenta en un edifici identificatiu i integrat en l’entorn actual industrial i futur amb una modulació en unitats menors i amb metall, fusta i formigó prefabricat.

És una volumetria que doni presència i funcionalitat a un programa bàsicament amb vocació de donar servei al ciutadà.

La implantació a la parcel·la ve condicionada per una linealitat i adaptada a les necessitats dels usuaris, aprofitant l’entorn, les circulacions, les visuals i l’assolellament en uns volums operatius i interconnectats i aprofitant el desnivell actual per a ubicar l’aparcament soterrat.

Una part molt important en la fase de projecte va ser l’estudi de la secció de l’edifici i s’ha treballat per a aconseguir el màxim de llum natural i poder obtenir noves il·luminacions amb la adaptabilitat de l’edifici si calgués en el futur.

L’edifici en un sentit pràctic és un contenidor d’espais de treball i aprofita la il·luminació natural amb la seva secció al màxim, fins i tot a les cotxeres, tallers i espais necessaris.

La imatge del projecte busca millorar un entorn ara en desenvolupament i donar una qualitat compositiva i de progrés de una nova zona. La seva bona ubicació i el desenvolupament i urbanització previsible s’enfoca en la qualitat i noblesa dels materials i en la innovant en serveis.

 

PROJECTE: PROGRAMA

L’edifici s’adapta al programa i pot funcionar per àrees o zones. Això possibilita la seva construcció en 2 fases tal i com demana el plec de bases.

A la Fase1 es faria l’excavació fins a fonamentació i l’edificació que englobaria l’aparcament, la cotxera, els tallers i magatzems i l’àrea de suport (Manteniment d’edificis públics).

A la Fase 2 es construirien les 2 darreres plantes amb les zones de Protecció Civil (PC) i Centre de Coordinació Operativa d’Emergències (112). Una fase preparada per a ser construïda amb un possible procés d’estructura metàl·lica prefabricat i ràpid.

Un edifici funcional, adaptable i modular que fa que sigui més efectiu i sostenible.

 

PROJECTE: COMUNICACIONS

L’entorn de Santa Coloma es troba a la vall central d’Andorra La Vella i en base a la urbanització i carrers previstos hi bastim a la parcel.la seleccionada l’edifici de serveis objecte del concurs.

Així, basat en els carrers donats, obtenim uns accessos directes a les cotxeres i l’aparcament i una gran entrada a peu de carrer pels vianants i usuaris a la zona de millor accés.

L’edifici està comunicat entre nivells en vertical amb 2 zones d’escales i ascensors amb els seus recorreguts i espais d’evacuació.

Annex a les cotxeres es troba altra zona de camions per càrrega i descàrrega a fi d’arribar amb el material necessari fins als espais en planta baixa i amb muntacàrregues fins a la planta soterrània i també a la primera planta. Es dona així servei a magatzems, tallers i altres dependències.

El projecte està pensat també per adaptar-se a les necessitats amb recorreguts funcionals d’intercomunicació entre espais i zones exteriors enjardinades per a relacionar actes o convocatòries, events, reunions i altres activitats.

 

PROJECTE: SOLUCIONS TÈCNIQUES

El projecte aporta com a solucions tècniques per a poder desenvolupar-se en 2 fases una possible solució estructural amb murs de formigó prefabricat i modular acabat amb fusta en la fase 1 i una possible construcció modular amb estructura metàl·lica en la fase 2.

Les seves envolupants es dissenyen amb un alt grau d’eficiència; els revestiments amb baixa emissió de CO2 amb materials industrialitzats controlats i amb lames de fusta que aporten calidesa al projecte son de boscos gestionats fsc, amb poc malbaratament de recursos i d’energia en la fabricació i construcció; minimitzar els consums d’aigua, la generació de residus i no contaminar. Molt eficient tant activa com passivament amb estàndards passivhouse en el disseny i construcció completat amb recuperador de calor per a obtindré un consum energètic quasi nul.

La climatització geotèrmica amb bomba de calor és una oportunitat barata i ecològica de produir calor i fred. S’utilitza la energia que la natura ens dona gratis. No s’emet CO2, es una font d’energia inesgotable, independent de subministre extern, baix cost i amb un projecte amb bones zones de radiació i un bon aïllant de l’edifici el sistema és completa.

A més a més amb el nivell del riu annex el sistema de geotèrmia freàtica és possible i és encara més eficient, amb menor necessitat de profunditat de pous (menor cost) i amb unes temperatures estables de 7 a 12ºC inclús en dies gelats d’hivern.

A l’edifici del projecte es planteja una integració amb l’entorn natural amb una tipologia d’acabats en materials tradicionals i de la construcció del país, com són la fusta que dona calidesa, el metall (xapa d’alumini lacat tipus Alucobond) i el formigó industrialitzat bàsicament, que junt amb el disseny de l’edifici s’adapten al lloc.

També hi ha unes zones exteriors enjardinades que fomenten les activitats exteriors i actes i que ajuda a minimitza l’impacte d’un edifici i que aporta millora com a element natural a una zona plena de viaris en diferents nivells i naus industrials.

L’edifici busca ser passiu energèticament i sostenible, es mira de reduir els costos mediambiental; minimitzar el consum energètic per la banda dels aïllaments perimetrals, de coberta, tancaments més eficaços i continus, però també aconseguint la estanqueïtat dels espais per a tenir un nivell d’infiltracions no controlades cero.

En zona de muntanya on fa un clima fred es te en compte el bon aïllament dels tancaments i cobertes en tot el projecte i la millor orientació dels espais possible per poder aprofitar les aportacions solars al màxim. L’edifici vol ser racional a nivell energètic per esdevenir eficient energèticament. A la zona a més a més en coberta es podrà aprofitar el bon grau d’assolellament (1.000.000 Wh/m²/any) amb plaques solars integrades per a obtenir energia a baix cost.

La utilització al projecte de materials “naturals” com pedra, fusta i capa vegetal al màxim possible i a altres parts controlades de formigó, metall i vidre, comporta un manteniment raonable i uns costos mediambientals i petjada ecològica lo menor possible.

L’edifici busca el baix consum energètic, aprofitar les fonts de calefacció, refrigeració i il·luminació naturals amb control solar com és el cas amb un sistema de cortina integrada al mur de tancament de vidre. La arquitectura sostenible deu ser una arquitectura de baix consum energètic.

És en la seva concepció el projecte busca ser durable, accessible en els diferents nivells pel manteniment i neteja, adaptable, il·luminat, desmuntable i reciclable.

bottom of page