top of page
Etiqueta energètica
SOL·LICITUD
D'ETIQUETA ENERGÈTICA

Per fer la vostra etiqueta necessitem:

 • Visitar la unitat immobiliària objecte de la etiqueta.

 • Totes les factures de despeses energètiques associades a la unitat immobiliària:

  • Electricitat

  • Despeses de gasoil, gas, biomassa, etc..

  • ....

Per a què serveix?
Per informar i protegir els usuaris, perquè:

 1. Millora la transparència en el mercat immobiliari pel que fa a l’eficiència energètica i promou així la utilització racional de l’energia per a qualsevol ús en els edificis.

 2. Afavoreix la presa de decisions perquè regula la informació que reben els usuaris sobre la qualificació energètica i sobre els consums en l’edificació.

 

Quina informació dona?
La qualificació energètica dona una lletra que permet classificar l’eficiència energètica d’un edifici o d’una unitat immobiliària, i també informa del cost anual energètic aproximat que té l’immoble.
Concretament:

 1. Classifica entre una i una l’eficiència energètica i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

 2. Dona els consums anuals d’energia i un ordre de magnitud de les despeses associades a aquest consum.

 3. Informa sobre la producció anual d’energies renovables, si escau.

 4. Recomana les mesures de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica de l’immoble.

 

Quan es necessita?
Per a edificis de nova planta, la qualificació energètica s’elabora en finalitzar les obres.
Per a edificis existents:

 1. A partir de l’1 de gener del 2020 per a qualsevol compravenda (o transmissió onerosa del bé) d’un immoble.

 2. A partir de l’1 de gener del 2023 per a qualsevol arrendament d’un immoble.

 

Quina caducitat té?
La validesa de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació és de deu anys des del moment en què ha estat registrada a l’Administració.
En cas que es facin obres o modificacions que incideixin en la producció o el consum energètic significativament, o bé es faci un canvi d’ús de l’edifici, caldrà renovar la qualificació.

 

On puc consultar la qualificació energètica d’un edifici o unitat?
El Registre de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació és de caràcter públic i accessible a les parts interessades a l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic.


Què puc fer si he perdut la qualificació energètica del meu immoble?
En cas de pèrdua de la qualificació energètica, la propietat de l’immoble pot sol·licitar-ne una còpia a l’Administració pública.
A través de l’eina telemàtica del Govern que permet elaborar i registrar les qualificacions energètiques, el tècnic autoritzat que va elaborar la qualificació energètica sempre hi tindrà accés i podrà recuperar-les automàticament.


Puc exigir la qualificació energètica?
La qualificació energètica ens ha d’ajudar a prendre una decisió a l’hora d’adquirir un bé immoble o arrendar un habitatge, per això quan ens informem sobre les seves característiques podem exigir aquesta informació:

 • A partir de l’1 de gener del 2020 en el cas d’una compravenda (o transmissió onerosa) d’un immoble. En el cas d’immobles de nova construcció, la qualificació energètica s’elabora en finalitzar les obres.

 • A partir de l’1 de gener del 2023 en el cas de l’arrendament d’un habitatge.

 

Quan i quina documentació m’han de lliurar?

 • En el moment de formalitzar la compravenda (o transmissió onerosa) de l’immoble, la propietat ha de lliurar la qualificació energètica en l’edificació registrada a l’Administració pública i vigent.

 • En el moment de formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge, a partir de l’1 de gener del 2023 la propietat haurà de posar a disposició de l’arrendatari una còpia de la qualificació energètica en l’edificació, registrada a l’Administració pública i vigent.

 

Quina interpretació he de fer de les informacions que consten a la qualificació energètica?
La qualificació energètica és una eina per millorar la informació i la transparència del parc immobiliari. Permet estandarditzar i fer comparables diferents immobles. Per tant, la qualificació energètica dona una informació orientativa segons unes premisses comunes en l’ús de l’immoble.

 

bottom of page