top of page

Concurs de Idees - Museu Nacional de l’Automòbil

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2018
 

5è premi del Concurs de idees.

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

IDEA

La concepció del projecte surt dels condicionants del programa del museu de l’automòbil i els paràmetres de la zona i l’emplaçament. En una visió global de conjunt sobre els punts de partida es van configurar altres més específiques.

La creació d’un pou de llum, il·lumina les plantes soterrades i una rampa al seu voltant crea un recorregut i unes visuals sobre els interiors molt interessants.

En els accessos a l’edifici, s’ha aprofitat el desnivell natural del terreny per crear dos nivells o cotes diferents d’accés a l’edificació.

   - Nivell inferior d’entrada principal al museu.

   - Nivell superior entrada a la sala d’actes i a la part         de l’edifici comunal independent.

S’aprofiten els espais exteriors per a crear uns ambients de interrelació en forma de plaça pública.

Imatge

Al mateix temps que l’edifici segueix els requeriments programàtics i de l’entorn, també busca una imatge moderna i harmònica. L’escala i fragmentació de les diferents parts de l’edifici fa una volumetria adaptada que no competeix amb l’entorn, el respecta i troba la seva identitat pròpia al mateix temps.

 

INTEGRACIÓ

La edificació en la seva concepció, la forma i els materials que la conformen es relacionen amb l’entorn sempre en clau de integració.

Predominen la utilització de materials que s’anomenen nobles com la pedra, l’acer, el vidre. Les textures contribueixen a la claredat, a la senzillesa i al missatge directe del projecte.

 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

La tipologia de l’edifici queda molt condicionada en la seva estructura per la presència dels vehicles en el seu dimensionat.

Les grans llums previstes, alçades i gruixos dels forjats són una herència rebuda al museu pel seu contingut i que afecta al continent.

En aquest cas les llums entre pilars d’uns 8x8m i les alçades lliures de 4m amb forjats de fins a 1m de cantell són el resultat del predimensionat.

L’edificació constarà en façanes de murs de tancament amb un aïllament complint el reglament energètic amb finestres practicables als espais diàfans comunals.

En la part exterior d’aquests murs de façana una malla arquitectònica d’acer inox fa de control lumínic i protecció solar,  aporta intimitat als espais interiors i dona una imatge unitària a nivell de projecte.

Els espais interiors es conformen amb grans panells modulars, alguns mòbils, alguns interrelacionats o reconfigurables i altres de obra, “placo” o vidre per a configurar les zones i les circulacions i usos dels espais privats, públics, expositius i de circulacions i serveis.

En la darrera planta de la coberta es deixa prevista la col·locació de plaques solars i la ubicació de les instal·lacions de l’edificació en el seu càlcul executiu final.

 

bottom of page