top of page
  • Writer's pictureartenick

Els costos de manteniment

Quan projectem un edifici hem de tenir en compte que el cost de l'edifici no s'acaba amb la seva construcció. Cal tenir molt present la resta de costos associats que han de durar al llarg de tota la vida útil del edifici.


Un cost associat que trobem en un edifici és el cost de manteniment i neteja.


Nosaltres dissenyem els edificis tenint molt present aquests costos. La tria de materials ha de ser acord a aquesta premisa, triant sempre materials adecuats al seu ús, i que tinguin una vida útil llarga que evitin les tasques de manteniment.


El tema de la neteja és també molt important. Trobem edificis on simplement no es possible la neteja del la façana... o bé aquesta s'ha de realitzar mitjançant l'ús de grues mòvils o sistemes sofisticats d'elevació.


Cal incidir sempre en el disseny, per tal de facilitar aquestes tasques.


A la nostra cartera de projectes trobareu sempre projectes que no requereixin grans despeses de manteniment. Recordeu, el cost global de l'edifici és la suma del cost de construcció, i el de manteniment al llarg de la vida útil. Per tant, en un sentit estrictament econòmic, minimitzarem els costos de construcció i de manteniment.

86 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page