top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez

El desastre de la Ciutat de la Cultura de Galicia

Criticar una obra d'un arquitecte de renom com és Peter Eisenman sembla complicat, delicat, o fins i tot, pretenciós. Però realment en aquest cas pot ser molt fàcil. La ciutat de la cultura de Galíca és un desastre. Es miri com es miri. Està plé de grans errors que un arquitecte "no estrella" no es pot permetre.

 

El primer, i gran problema, el tema pressupostari. No és acceptable que un projecte de 6 grans edificis que es va pressupostar en 100 milions de Euros, a dia d'avui, quan només s'han construït 4 dels 6 edificis ja es portin gastats més de 300 milions de Euros. El resultat; obres aturades a mig realitzar d'un dels edificis pedents, amb una imatge pèssima per al conjunt edificat.

 

El segon problema és passar el disseny i la idea per davant de qualsevol questió funcional. Quan l'edifici ha de tenir la forma que té després passen coses com la que tenim a la següent imatge. Ningú ha pensat com es netejaran els vidres, i la única solució que hi han trobat és aquesta, amb el risc i el cost que suposa, des d'ara i durant tota la vida útil de l'edifici.

 

El tercer, relacionat amb el segon... formes extranyes en edificació. Allò que s'aguanta molt bé sobre la maqueta i el 3D, no es tant fàcil d'executar a la realitat. Materialitzar edificis amb formes extranyes provoquen detalls constructius no resolts que finalment, i com es veu a les següents imatges, es resolen amb grans pegots de silicona per tal de garantir una mínima estanqueitat a l'aigua i l'aire. Estanqueïtat que durarà més aviat poc, i que propiciarà filtracions d'aigua en un futur molt proper (si es que no hi son ara)


Aquestes formes extrañes han provocat encontres en la coberta del edifici, resolts amb materials no adequats, i amb peces petites. En les seguents imatges es veuen xapes doblegades, males herbes a sobre de les cobertes, i el que és molt més preocupants, peces de façana, que 4 anys després de ser col·locades, ja amenacen caure.


 

Sense ser estrelles de l'arquitectura, nosaltres treballem per a realitzar edificis ajustats al pressupost dels nostres clients, compatibles amb el programa funcional requerits, i pensant sempre que el cost d'un edifci es la suma del seu cost de construcció i el seu cost de manteniment. Per tant, construïm sempre buscant que els nostres edifcis siguin de baix cost de manteniment.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page