top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez, Arquitecte

Pressupost en un concurs de idees?

Avui llegeixo com s'han adjudicat els treballs de construcció de la sala d'exposicions a Santa Coloma, a l'empresa constructora LOCUBSA, per un import de 672.829€.

El projecte està realitzat per l'arquitecte Jordi Batlle, després de guanyar concurs d'idees destinat als professionals de l'arquitectura del país.

El plec de bases del concurs de idees (Plec de bases MOT núm 1711), deia de manera explícita en el seu Annex-5 (programa funcional) que "El cost de l’edificació totalment acabada no podrà superar l’import de 300.000 euros, excloent-hi el muntatge dels frescos i altres obres o material per exposició."

S'ha creat d'aquesta manera una situació injusta, a l'hora de valorar el concurs d'idees entre la proposta guanyadora i les altres propostes, que potser sí que complien la limitació pressupostària, i per tant no podien competir en igualtat de condicions.

Amb aquest escrit no vull criticar la proposta guanyadora, ni el seu cost. Un museu és un edifici públic singular, que ha de tenir una qualitat arquitectònica que té el seu preu. El que sí és criticable és que en un concurs d'idees s'hagi de establir un pressupost limitatiu. Els plecs dels concursos han de ser clar, i s'han de respectar. Per tant, si finalment no es respecta aquest punt, no hagués sigut millor no incloure'l? Caldria revisar-ho en els concursos d'ara en endavant.

69 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page