top of page
Serveis d'arquitectura
La nostra filosofia

Som un petit despatx d'arquitectura, amb un abast global sobre tot l'abast de l'arquitectura i urbanisme. Les colaboracions amb altres arquitectes i enginyers especialistes en tots els camps, ens permeten sempre donar al client un servei global i encarregar-nos de tot. A continuació teniu detallats tots els serveis que oferim. La estructura de despatx petit ens permet oferir uns preus molt ajustats a les necessitats del client.

 

Treballant amb nosaltres sempre disposareu per avançat del cost dels nostres serveis, fixos, sense sopreses finals. No treballem amb un % dels costos. La nostra feina no depen dels costos de les obres. Per tant, els nostres honoraris tampoc.

 

Demaneu-nos pressupost de qualsevol servei que necessiteu. Us sorprendrem. I des del primer dia sabreu el que haureu de pagar

Productes i serveis
EDIFICACIÓ, REHABILITACIÓ, INTERIORISME, LOCALS, 
AIXECAMENTS DE PLÀNOLS.

PROJECTES D'ARQUITECTURA

Realitzem projectes complerts d'edificació. Des dels estudis previs, fins al projecte executiu, passant per l'avantprojecte, i projecte administratiu. Tramitació complerta del projecte de cara a l'administració.

Estats d'amidaments complerts, i processos complerts de licitació de projectes. Perquè un bon projecte i un bon procediment d'adjudicació és la garantia per a que l'obra no es desviï econòmicament a la seva finalització.

Direcció d'obra amb seguiment econòmic exhaustiu. Certificats de final d'obra. Revisió de certificacions dobra executada.

 

REHABILITACIÓ

Rehabilitació d'habitatges i d'edificis, per adaptar-los a les necessitats funcionals i de confort actuals. Reformes integrals o parcials. 

Ara és un molt bon moment per fer aquestes reformes. Podeu aprofitar les ajudes del programa de rehabilitació d'habitatges, i d'edificis d'habitatges fets pel departament d'habitatge del govern d'Andorra (www.renova.ad) que poden subvencionar fins el 30% del cost de l'obra, i a part, obtenir un préstec preferent.

 

BORDES TRADICIONALS

Realització de Bordes tradicionals, en sol urbanitzable, sense necesitat de realitzar pla parcial. Arquitectura tradicional andorrana.

 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Millora de la imatge exterior de edificis antics aconseguint també una millora de l'aillament tèrmic de la envolvent de l'edifici, millorant el seva eficiència energètica i reduínt, per tant, el seu consum d'energia.

 

Millorarem l'arquitectura d'Andorra tot millorant el comportament energètic del parc immobiliari.

 

ARQUITECTURA D'INTERIORS

Projectes de reformes interiors de habitatges o locals amb diferent ús. Tot seguint sempre els criteris fixats pel client, realitzem un projecte complert, amb un estat d'amidaments detallat per evitar al màxim imprevistos en el cost final d'execució.

 

ESTACIONS DE SERVEI (BENZINERES)

Tenim experiència en instal·lacions de benzineres, i tots els seus serveis complementaris; botiga expres, rentadors, naus de canvis de rodes.

 

LOCALS COMERCIALS

Projectes de locals comercials. Tancaments exteriors i resolució d'accessos. Disseny del interior del local

 

NAUS INDUSTRIALS

Edificis industrials habitualment amb estructura prefabricada de formigó. Rapidesa i economia en l'execució. 

 

AIXECAMENT DE PLÀNOLS

Aixecament de plànols d'edificacions existents. Plantes, alçats i seccions. Per a disposar de plànols d'edificacions antigues, de cara a una futura reforma o amb altres finalitats. Lliurament al client en format digital i en paper.

 

DIVISIONS HORITZONTALS DE FINCA

Realització de la documentació tècnica necessària per a la realització de la Divisió Horitzontal de immobles antics, per tal d'adaptar-los a la Llei de la Propietat Horitzontal d'Andorra. Aixecament de plànols, Càlcul de coeficients de participació, preparació de la documentació gràfica necessària per presentar al Notari.

EDIFICACIÓ DE MOLT BAIX CONSUM ENERGÈTIC. PASSIVE HOUSE

EDIFICACIÓ DE MOLT BAIX CONSUM ENERGÈTIC

Dissenyem edificis de molt baix consum energètic, o consum energètic casi nul. Certificacions energètiques A o B, en funció del tipus de edifici i la seva ubicació. 

 

PASSIVE HOUSE DESIGNER

Som "Certified Passive House Designers", pel Passive House Institute.

Per si no sabeu el que és una Passive House. Una breu descripció en 90sg.

PLANS PARCIALS, REPARCEL·LACIÓ, URBANITZACIÓ, MODIFICACIONS DE TERRENY.

PLANS PARCIALS

Realització i tramitació de plans parcials, per convertir sols urbanitzables, en sols urbans consolidats. Planejament i projecte de reparcel·lació. Avantprojectes d'urbanització de cara a l'aprovació del pla parcial.

Realitzem la demanda i tramitació de tota la documentació complementària, com poden ser topogràfics, estudi geològic-geotènic, estudi de riscos naturals, estudis d'impacte ambiental... 

 

PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Projectes de reparcel·lació, tant per parcel·les existents en Sols urbans consolidats, com reparcel·lacions per a la realització de Plans Parcials.

Preparació de la documentació notarial necessària per a escripturar les noves parcel·les.

 

PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Realització de projectes administratius, executius i direcció d'obra de urbanitzacions. Tant en reformes de carrers existents, com en la creació de carrers nous.

 

MODIFICACIONS DE TERRENY

Projectes de modificacions de finques. Excavacions i/o reomplerts de terres. Murs de contenció, murs d'escollera. Projecte administratiu, executiu i direcció d'obra.

Demanda i tramitació de tota la documentació complementària.

GESTIÓ DE PROJECTE, 
PROPIETAT DELEGADA, ASSESORAMENT PATRIMONIAL.

PROPIETAT DELEGADA

Realització de tasques tradicionalment associades a la propietat. Contractació de treballs de caràcter tècnic. Tramitació i representació de la propietat, de cara a l'administració. Llançament de processos de licitació i adjudicació dobres. Tramitació de tota la documentació final d'obra. Servei  creat amb la finalitat del que el Propietari no s'hagi de preocupar de res.

 

CONTROL ECONÒMIC I TEMPORAL

Gestió i control econòmic de les despeses d'obra. Revisió acurada de Certificacions. Realització de quadres d'inversió, despesa realitzada, i despesa pendent. Control temporal de les planificacions d'obra.

 

GESTIÓ DE PERMUTES

Assessorament tècnic per la realització de permutes. Control de qualitats acordades. Representació del propietari en les diferents reunions d'obra.

 

ASSESORAMENT PATRIMONIAL

Assessoramen patrimonial en l'àmbit urbanístic per a la signatura de convenis amb altres veins i/o l'administració.

PERITATGES, VALORACIONS, ARBITRATGES ECONÒMICS, TERMOGRAFIES,  CERTIFICATS D'HABITABILITAT

PERITATGES

Peritatges de caràcter tècnic en l'àmbit de l'arquitectura. Amb finalitats particulars o judicials. Anàlisi i diagnosi de patologies presents en edificacions. 

 

VALORACIONS

Taxacions immobiliàries diverses per arribar a determinar el preu de terrenys, pisos, edificacions complertes, amb finalitats hipotecàries, judicials, fiscals.

 

ARBITRATGES ECONÒMICS

Arbitratges econòmics sobre obres realitzades, per tal de determinar el preu just a abonar entre les diferents parts contractants. Negociacions entre particulars i empreses del sector de la Construcció.

 

TERMOGRAFIES.

Les termografies amb càmara tèrmogràfica ens permeten observar per on es produeixen les principals fuites de calor dels nostres edificis, i per tant, intervenir allà on obtindrem un rendiment més alt.

 

CERTIFICATS D'HABITABILITAT

Realització de Certificats d'habitabilitat per a habitatges amb una antiguitat superior a 10 anys d'acord al que estableix el Reglament de Construcció.

 

CERTIFICATS D'ACCESSIBILITAT

Certificats de l'acompliment del grau d'accessibilitat dels locals comercials, necessaris per a l'obertura d'un comerç.

bottom of page